आज बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त जपान बुद्धिष्ट मंदिरामध्ये जाऊन नतमस्तक झालो…बुद्धिपौर्णिमेच्या सर्वांना शुभेच्छा! #बुद्धपौर्णिमा #अविनाशराठोड #avinashrathod #किनवटविधानसभा2024

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *